Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Szumowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Szumowie

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre linki otwierają się w nowej karcie bez ostrzeżenia,
 • brak alternatywnych opisów dla elementów graficznych,
 • niektóre tytuły stron posiadają nieprawidłową konstrukcję,
 • po zmianie rozdzielczości, orientacji ekranu lub powiększeniu strony treści wyświetlają się nieprawidłowo,
 • niektóre elementy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej, np. treści opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brakuje odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych
 • brakuje opisów niektórych zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF,
 • brak jest mozliwości formatowania tekstu zgodnie z wymogami ustawy o dostepności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Małgorzata Sówka - dyrektor szkoły, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (86) 476 80 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny szkoły

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne oraz cztery wejścia boczne. Główne wejście znajduje się od ul. Szkolnej. Jedno wejście boczne znajduje się od strony ul. Szkolnej i prowadzi na korytarz przy sali gimnastycznej. Od strony parkingu oraz od strony lasku znajdują się dwa wejścia techniczne.
 2. Wejście boczne od ul. Szkolnej dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych na wózkach - podjazd z barierką.
 3. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze na parterze budynku. W budynku nie ma windy i schodów oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Na parterze budynku głównego znajduje się rozkład pomieszczeń budynku w formie wizualnej. 

Budynek przedszkola

 1. Budynek przedszkola jest połączony z budynkiem głównym szkoły łącznikiem wewnetrznym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych - podjazd z barierką.
 2. Do budynku przedszkola prowadzi jedno wejście główne dostosowane dla osób niepełnosprawnych - podjazd z barierką
 3. Budynek przedszkola jest budynkiem jednokondygnacyjnym dostosowanym dla osób na wózkach inwalidzkich.
 4. W korytarzu głównym znajduje się toaleta przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Budynek główny szkoły oraz budynek przedszkola

 1. W holu głównym po prawej stronie od wejścia głównego do budynku szkoły znajduje się sekretariat (punkt informacyjny), w którym udzielana jest wszelka pomoc osobom z niepełnosprawnością. Po załatwieniu sprawy pracownik służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu szkoły. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi interesantów niepełnosprawnych, interesantów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych osób, którzy zgłaszają taką potrzebę.
 2. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Na parkingu są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. Na chwilę obecną w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają możliwość:

 1. przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres: Zespół Szkół w Szumowie, ul. Szkolna 14, 18-305 Szumowo
 2. korzystania z poczty elektronicznej:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. kontaktu telefonicznego w godzinach pracy sekretariatu 7.30-15.30: (86) 476 80 18

Kalendarz

September 2021
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

 

Zespół Szkół
w Szumowie

ul. Szkolna 14
18-305 Szumowo

 

tel. (86) 476 80 18

e-mail: zsszumowo@wp.pl


Godziny otwarcia sekretariatu:
7.30 - 15.30

Godziny otwarcia świetlicy:
7.15 - 15.30

 

Inspektor ochrony danych

(art.37.7 RODO)

Pani Monika Lasocka

e-mail: suasponte@suasponte.pl

tel. 604 510 613