Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Drodzy Ósmoklasiści

W związku z trwajacą pandemią zostały wprowadzone zmiany w Waszym tegorocznym egzaminie. Poniżej zamieszczamy aktualne informacje.*

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Termin główny:

1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00, czas trwania: 120 minut

2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00, czas trwania: 100 minut

3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00, czas trwania: 90 minut

Termin dodatkowy dla uczniów, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpią do egzaminu w terminie głównym:

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

Termin ogłoszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 2 lipca 2021 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 8 lipca 2021 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 9 lipca 2021 r.

Komunikat o harmonogramie

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Zmiany w egzaminie na poszczególnych przedmiotach:

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4.

Język obcy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Wymagania egzaminacyjne

Zmiany dotyczą również wymagań egzaminacyjnych. O ich szczegółach możecie poczytać od strony 13 w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub bezpośrednio w Załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.

Informacja o materiałach i przyborach

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Komunikat o przyborach i materiałach

Linki do informatorów z poszczególnych przedmiotów oraz ich tegorocznych aneksów:

Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019 + Aneks 2021

Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019 + Aneks 2021

Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019 + Aneks 2021

Więcej informacji na temat egzaminu ósmoklasisty znajdziesz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz w serwisie gov.pl.

*CKE informuje, że sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.  może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.